Algemene voorwaarden

Hondenschool Harderwijk is gevestigd te Harderwijk aan Scheepssingel 23, 3841 KR

 1. Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan een individu of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
 2. De cursist: de wederpartij van de hondenschool.
 3. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich ten opzichte van haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.

2. Reservering en betaling

 1. Bij alle aanmeldingen ten behoeve van lessen en diensten zijn de algemene voorwaarden van Hondenschool Harderwijk van toepassing.
 2. Het inschrijfformulier dient voorafgaand aan de eerste geleverde dienst volledig ingevuld en in bezit te zijn van de Hondenschool.
 3. Het lesgeld dient uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de les per bankoverschrijving te zijn voldaan of direct na afloop van de les contant en gepast te worden overgedragen.

3. Leskaarten

 1. Leskaarten dienen voor de eerste les per bankoverschrijving of direct na afloop van de eerste les contant, in zijn geheel te zijn voldaan.
 2. Leskaarten zijn maximaal 12 maanden geldig, ingaande vanaf de eerste reservering. Restitutie van het lesgeld van een leskaart is niet mogelijk.

4. Annulering lessen

 1. Lessen kunnen tot 2 dagen voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd
 2. Wanneer een les afzegging binnen 2 dagen voor aanvang van de les is ontvangen wordt tot 24 uur voor aanvang van de les 50% van het lesgeld in rekening gebracht.
 3. Bij annuleren van dienstaanvraag binnen 24 uur is restitutie niet meer mogelijk.
 4. Annulering van een inschrijving voor een workshop of lezing is mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van de workshop of lezing. Betaalde gelden worden gerestitueerd met aftrek van € 15,- administratie kosten.
 5. Indien de aanvrager van een dienst binnen 7 dagen voor aanvang van een workshop of lezing deze wilt annuleren is restitutie niet meer mogelijk.
 6. Afmelden van lessen en/of diensten geleverd door de Hondenschool kunnen alleen telefonisch.
 7. Wisselen van afspraak of les is alleen mogelijk na overleg.
 8. Bij slechte weersomstandigheden behoud de Hondenschool het recht om de levering van diensten uit te stellen naar een datum en tijd die in overleg zal plaatsvinden.

5. Groepsarrangementen of workshop op locatie

 1. Een reservering voor een groepsarrangement of workshop op locatie moet vier weken voor de aanvangsdatum bij de Hondenschool binnen zijn.
 2. Annulering van een groepsarrangement of workshop kan tot uiterlijk 4 weken voor de aanvangsdatum. Betaald gelden worden gerestitueerd met aftrek
  van € 30,- administratie kosten.
 3. Indien een groepsarrangement of workshop op locatie binnen 4 weken voor aanvang van de workshop wordt geannuleerd is restitutie niet meer mogelijk.
 4. Het definitief aantal personen voor een groepsarrangement of workshop op locatie dient uiterlijk 4 weken voor de aanvangsdatum bij de Hondenschool binnen te zijn.
 5. Een reservering voor een groepsarrangement of workshop op locatie is pas definitief na betaling van het totale verschuldigde bedrag.
 6. Indien na een reservering voor een groepsarrangement of workshop op locatie minder mensen aanwezig blijken te zijn dan het aantal waarvoor is gereserveerd, blijft de opgegeven prijs voor het oorspronkelijke aantal opgegeven mensen gehandhaafd.
 7. Verstrekte logo’s voor een workshop op locatie mogen alleen gebruikt worden voor de aankondiging van de workshop op de desbetreffende locatie op de afgesproken datum.

6. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 1. Elke cursist van Hondenschool Harderwijk dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten waarin ook de hond is opgenomen.
 2. Het deelnemen aan lessen en/of diensten van de Hondenschool geschiedt geheel op volledig eigen risico van de cursist.
 3. De cursist is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hond. Voor de toegebrachte schade door hond en/of cursist en/of bij de cursist behorende personen, aan personen, dieren, natuur, materiaal, voertuigen etc. is Hondenschool Harderwijk op geen enkele wijze aansprakelijk.
 4. Hondenschool Harderwijk is niet aansprakelijk voor iedere vorm van letsel aan de hond van de cursist, de cursist zelf dan wel aan de bij de cursist behorende personen, opgelopen tijdens een les of verleende diensten.
 5. Indien de hond van de cursist agressie vertoont naar mensen of andere honden, of dit in het verleden al eens heeft laten zien, dient dit kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur voordat er aan een activiteit deelgenomen kan worden.
 6. Hondenschool Harderwijk behoudt zich het recht voor om de aanvraag en levering van diensten om voor haar moverende redenen te beëindigen en of te weigeren

7. Reglement van orde

 1. Cursist dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de les op de trainingslocatie aanwezig te zijn.
 2. Honden dienen voor aanvang van de les goed te zijn uitgelaten.
 3. Mocht de hond zich ontlasten in een gebied waar een opruimplicht van toepassing is dan ruimt de cursist dit op en deponeert het zakje in de hiervoor aanwezige vuilnisbak.
 4. Om de veiligheid te garanderen zijn de honden altijd aangelijnd tenzij de instructeur dit anders aangeeft. Honden mogen nooit onbeheerd worden achtergelaten.
 5. Tijdens een les heeft iedere hond één begeleider. Mochten er meer personen mee willen komen naar de les dan is hierover voor de les overleg met de Hondenschool.

8. Overige bepalingen

 1. Wanneer de cursist besluit tijdens de les, workshop of afgenomen diensten wenst te stoppen is restitutie van het verschuldigde bedrag niet mogelijk.
 2. Op verzoek dient elke cursist van de Hondenschool het EU paspoort van zijn/haar hond(en) te kunnen tonen in verband met een gezondheidsverklaring van de hond(en) en de vereiste entingen.
 3. De door de Hondenschool verleende toestemming voor het maken van foto’s, video en filmopnamen tijdens begeleidingen is slechts verleend voor persoonlijk gebruik. Het openbaar maken van dergelijk foto, video of filmmateriaal zonder uitdrukkelijke toestemming hiervoor van de Hondenschool is niet toegestaan.
 4. Lesstof verkregen vanuit de Hondenschool, tijdens de lessen, lezingen, workshops of op andere wijze,  zijn alleen bedoeld voor het begeleiden van de eigen hond(en) van de cursist. Het is niet toegestaan de geleerde lesstof te gebruiken voor andere doeleinden (bijvoorbeeld begeleiding aan anderen) tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 5. Hondenschool Harderwijk behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. De cursist zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
 6. Klachten kunnen per mail worden ingediend bij Hondenschool Harderwijk
  Wij streven ernaar om binnen 72 uur een reactie te geven op uw klacht.

Bij vragen kunt u zich richten tot Diko Kamphorst, Hondenschool Harderwijk.

Hondenschool Harderwijk, Hondenschool Ermelo, Hondenschool Putten, Hondenschool Nunspeet, Training hond, Clicker, Probleem gedrag, Aanschaf hond, Speuren, Praktijkspeuren, Detectie, Opvoeding,
Opvoeden hond, Detectie Ermelo, Detectie Harderwijk, Detectie Putten, Puppycursus, Training hond, Training Puppy,
Speurschool, Praktijkspeuren Ermelo, Praktijkspeueren Harderwijk, Praktijkspeuren Putten, Fun lessen,
Pleziertraining,

Hondenschool Harderwijk, Hondenschool Ermelo, Hondenschool Putten, Hondenschool Nunspeet, Training hond, Clicker, Probleem gedrag, Aanschaf hond, Speuren, Praktijkspeuren, Detectie, Opvoeding,
Opvoeden hond, Detectie Ermelo, Detectie Harderwijk, Detectie Putten, Puppycursus, Training hond, Training Puppy,
Speurschool, Praktijkspeuren Ermelo, Praktijkspeueren Harderwijk, Praktijkspeuren Putten, Fun lessen,
Pleziertraining,

Hondenschool Harderwijk, Hondenschool Ermelo, Hondenschool Putten, Hondenschool Nunspeet, Training hond, Clicker, Probleem gedrag, Aanschaf hond, Speuren, Praktijkspeuren, Detectie, Opvoeding,
Opvoeden hond, Detectie Ermelo, Detectie Harderwijk, Detectie Putten, Puppycursus, Training hond, Training Puppy,
Speurschool, Praktijkspeuren Ermelo, Praktijkspeueren Harderwijk, Praktijkspeuren Putten, Fun lessen,
Pleziertraining,